Viola & Ethyl Shiffer

References

  1. Family of Shiffer, Charles Martin and Gage, Viola Medora
    1. Shiffer, Charles Martin
    2. Gage, Viola Medora
  2. Shiffer, Charles Martin
  3. Gage, Viola Medora